Java alapok I.

Szoftverfejlesztés | Java
Nehézség: Közép
Tanfolyam hossza: 3 nap

Java alapok, kivételkezelés, generikus osztályok, osztálykönyvtár alapjai

CÉLOK
A tanfolyamot olyan fejlesztőknek ajánljuk, akik már rendelkeznek objektumorientált programozási tapasztalattal, de a Java nyelven még nem vagy csak korlátozottan szereztek tapasztalatot. A tanfolyamon tárgyaljuk a nyelv típusait, operátorai és utasításait, valamint kitérünk a Java objektumorientált eszküztárának sajátosságaira, valamint a kivételkezelésre is. Ezen kívül a legfontosabb osztálykönyvtári komponenseket is áttekintjük, különös tekintettel a Collections API-ra. A tanfolyam elvégzésével a résztvevők megismerik a Java nyelv alapjait és legfontosabb sajátosságait, és magabiztosan tudnak részt venni Java nyelvű fejlesztésben. Az anyagot alaposan elsajátítók sikeresen vághatnak neki a Java SE 8 Programmer I vizsgának, és megszerezhetik az Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer minősítést.

TEMATIKA

• A Java nyelv általános jellemzői
– A Java változatai és verziói
– Platformfüggetlenség, a menedzselt kód jellemzői
– A JRE és a JDK
– Alkalmazástípusok
– A program belépési pontja
– Fordítás parancssorból és fejlesztői környezetből
– Futtatás parancssorból és fejlesztői környezetből
– Parancssori paraméterek használata

• A Java nyelv típusai
– Kommentek típusai
– Csomagokba történő szervezés és importálás
– A forrásfájlok felépítése
– Egyszerű típusok
– Referencia típusok
– Paraméterátadás
– Egésztípusok
– Lebegőpontos típusok
– A karakter típus
– A boolean típus
– Csomagolóosztályok
– Tömbök
– Változó hosszúságú paraméterlisták
– A felsorolt típus
– A void kulcsszó
– A String típus
– Életciklus és láthatóság
– Inicializáció
– Konstansok

• A Java nyelv kifejezései és operátorai
– Aritmetikai operátorok
– Előjeloperátorok
– Összehasonlító operátorok
– Referenciális és szemantikai egyenlőség
– Bitenkénti operátorok
– Értékadó operátorok
– Logikai operátorok
– A feltételes operátor
– A new operátor
– Az instanceof operátor
– A pont operátor
– A típuskonverziós operátor
– Sztringműveletek
– Precedencia és asszociativitás.

• A Java nyelv vezérlési szerkezetei
– Az if utasítás
– A switch utasítás
– A while és a do utasítások
– A for és a for-each
– A break és a continue
– A break és a continue címkékkel
– Annotációk.

• A Java objektumorientált eszköztára
– Az egyszeres öröklés és az Object ősosztály
– Tagváltozók és metódusok
– Polimorfizmus Java nyelven, az objektum típusa és a referencia típusa
– Az objektumok életciklusa
– A tagok láthatósága és öröklődése
– Objektumok inicializációja, a super és a this
– Absztrakt osztályok és interfészek
– Az @Override annotáció
– Osztályszintű tagok
– A JavaBeans-konvenciók
– Belső osztályok
– Lokális belső osztályok
– Statikus belső osztályok
– Névtelen belső osztályok
– Az Object metódusai
– A Cloneable interfész
– Újradefiniálás és overloading
– A lambda-kifejezések
– Az enumeráció, mint osztály
– Problémák objektum-orientált modellezése

• Kivételkezelés
– Az objektum-orientált kivételkezelés előnyei
– A Java kivételtípusai
– Az osztálykönyvtár főbb kivételei
– Kivétel elkapása
– Több catch blokk és a multi-catch
– Erőforrások kezelése kivétel esetén
– A try-with-resources és az AutoCloseable
– Kivétel dobása
– Saját kivételosztály készítése
– Kivételkezelési best practice-ek
– Assertions

• Generikus programrészek készítése és használata
– Az Object használata
– Típusparaméterek osztályok
– Típusparaméteres metódusok
– A Collections API
– Tömbök és generikus kollekciók
– A Comparable interfész
– A Comparator interfész
– Az Iterator és az Iterable interfészek
– Collection, Set, List, Queue, Map
– Az ArrayList részletesebb áttekintése
– Generikus metódusok a Collections és Arrays osztályokban

• Bevezetés az osztálykönyvtár használatába
– A StringBuilder osztály
– Idő és dátum kezelése
– Reguláris kifejezések használata
– Tokenizálás a StringTokenizer osztállyal
– A System osztály
– Matematikai műveletek végzése
– Véletlenszámok generálása
– Egyszerű fájlkezelés az IO API-val
– A File osztály